Installatietechniek, energiebeheersing en rioolservice

E-mailen Bellen

Versie mei 2018


Technisch Installatiebedrijf Dietvorst, hierna te noemen TIB Dietvorst, verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door TIB Dietvorst.

TIB Dietvorst streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens verdienen bescherming
Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een bedrijf TIB Dietvorst. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacystatement geven wij aan hoe TIB Dietvorst voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt TIB Dietvorst persoonsgegevens?
TIB Dietvorst verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle medewerkers van TIB Dietvorst verwerken of hebben inzicht in ons klanten administratiesysteem.

Waarvoor verwerkt TIB Dietvorst persoonsgegevens?
Om klant te kunnen worden bij TIB Dietvorst, of om een andere relatie met ons te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie en dienstverlening op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Klanten willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en om installatiewerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Bij vragen en offerte aanvragen verwerken wij persoonsgegevens om onze klanten en toekomstige klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Mailadressen gebruiken wij alleen wanneer een klant een verzoek doet voor het toesturen van digitale informatie of voor het maken van afspraken.

Verwerkt TIB Dietvorst bijzondere persoonsgegevens?
Nee, TIB Dietvorst verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is. Dit soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze bedrijf. 

Hoe gaat TIB Dietvorst met persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen het bedrijf of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?
Binnen TIB Dietvorst kunnen degene die belast zijn met de administratie de gegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Buitendienstmedewerkers kunnen alleen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket. 

De autorisatiestructuur binnen de klanten administratie is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de administratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen
TIB DIETVORST wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Klantgegevens worden in beperkte vorm na beëindiging van de klant relatie bewaard om statistische informatie zoals klantaantallen en geleverde apparatuur over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.

Kan ik zien welke gegevens TIB Dietvorst van mij verwerkt?
Elk klant heeft recht op inzage in de klantenadministratie die TIB Dietvorst verwerkt. Neem daarvoor contact op met de administratie van TIB Dietvorst. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door TIB Dietvorst kunt u terecht via email bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure beveiligings- en datalek opgesteld.

TIB Dietvorst heeft een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming is tevens het meldpunt voor datalekken. 050-3013074 of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacybeleid
TIB Dietvorst streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Op de website van TIB Dietvorst is altijd het meest recente statement beschikbaar.

 

­